فرمت نگارش مقالات

 

 

پژوهشگران عزیز بایستی توجه داشته باشند مقالات خود را بر اساس فرمت همایش تنظیم و ارسال نمایند.

در صورت عدم تنظیم بر اساس فرمت، دبیرخانه هیچگونه مسئولیتی ندارد و تمامی عواقب بر عهده نویسندگان خواهد بود.

برای دانلود فرمت فارسی و یا انگلیسی نگارش مقالات، کافیست بر روی تصاویر ذیل کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

فرمت فارسی نگارش مقالات همایش

 

 

Untitled

 

 

 

Untitled2

 

 

 

 

فرمت انگلیسی نگارش مقالات همایش

 

 

Untitled

 

 

 

Untitled2